Regulamin korzystania z usług dostępu do sieci Internet poprzez sieć Firmy 2A Spółka z o.o. i Partnerzy Spółka Jawna

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy 2A Sp. z o. o. i Partnerzy Spółka Jawna (Operatorem), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 22, a korzystającym z usług Operatora (Abonentem). Operator zobowiązuje się do świadczenia usług dostępu do sieci Internet na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Regulamin staje się wiążący w momencie złożenia podpisu przez Abonenta na formularzu Umowy Abonenckiej.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez umieszczenie jego znowelizowanej wersji na serwerze Operatora.
 4. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje wszystkich Abonentów pocztą internetową. Regulamin staje się obowiązujący w 30 dni od daty wysłania poczty e-mail do Abonentów. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 30 dniowym od daty wysłania poczty e-mail oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Abonenta.
 5. Abonent zobowiązuje się do zapoznania z nowym Regulaminem, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o jego nowelizacji.

II. Świadczenie usług dostępu do sieci Internet przez Operatora

 1. Operator, gwarantuje Abonentowi dostęp do międzynarodowej sieci Internet poprzez własną sieć komputerową, z możliwością korzystania z usług objętych Umową Abonencką, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Operator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci Operatora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z pracami technicznymi tj. konserwacją, naprawami, oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego. Operator gwarantuje, że długość przerw technicznych nie będzie większa niż 3% całkowitego czasu pracy serwera, liczonego w okresie miesięcznym.
 3. Operator bez uprzedniego zawiadomienia i nie ponosząc odpowiedzialności, może czasowo pogorszyć jakość świadczonych usług w celu przeprowadzenia prac technicznych.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie obowiązku świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu jeśli wypełnienie obowiązków Operatora nie będzie możliwe lub zostanie znacznie utrudnione na skutek zaistnienia okoliczności, na które Operator nie ma wpływu lub których nie mógł przewidzieć (siła wyższa). Do takich okoliczności zalicza się w szczególności: uderzenie pioruna, pożar, decyzje władz państwowych lub samorządowych, defekt w sieci innego operatora, awarie elementów, których Operator nie jest właścicielem i nie ponosi za nie odpowiedzialności oraz inne podobne okoliczności.
 5. W momencie zawarcia umowy, Operator dostarczy Abonentowi wszystkich informacji, niezbędnych do uzyskania przez Abonenta dostępu do Sieci Operatora.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW przez Abonenta.
 7. Operator może usunąć strony WWW w przypadku, gdy naruszają one powszechnie akceptowane normy obyczajowe, niosą treści obelżywe lub powodują naruszenie prawa.

III. Korzystanie z usług Operatora

 1. Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Operatora w sposób zgodny z prawem polskim i umowami międzynarodowymi obowiązującymi w Polsce.
 2. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór miejsca i bezpieczeństwo przechowywania hasła zabezpieczającego konto Abonenta.
 3. Abonent, który ma stałe hasło zabezpieczające przyjmuje do wiadomości, że każdy kto uzyskuje dostęp do jego hasła, może bez upoważnienia uzyskać dostęp do jego danych i informacji zawartych na jego koncie.
 4. Osoby trzecie, nie będące klientami Operatora, są uprawnione do korzystania z usług świadczonych przez Operatora wyłącznie na odpowiedzialność Abonenta użyczającego swego konta. Abonent odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z usług Operatora przez osoby trzecie, a wszystkie koszty dodatkowe wynikłe z korzystania z usług przez osoby trzecie obciążają Abonenta.
 5. Abonent nie będzie korzystał z usług Operatora w celu uzyskania dostępu do informacji danych i haseł osób trzecich.
 6. Zwraca się uwagę, że hasło nie zabezpiecza w 100% tajności informacji na koncie. Operator nie dostarcza żadnego systemu zabezpieczającego konto Abonenta i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie informacji na koncie klienta przez osoby trzecie.
 7. Korzystanie z zasobów systemu Operatora w sposób, który prowadzi do przerw w normalnym funkcjonowaniu Sieci Operatora, stanowi nadużycie zasobów systemu i spowoduje interwencję administratora Sieci. Nadużycie, o którym mowa to w szczególności: Przyłączanie do sieci urządzeń innych niż karty sieciowe zarejestrowane w systemie Operatora, udostępnianie łącza do sieci innym osobom, korzystanie z transmisji w sieci z większej ilości stanowisk niż to wynika z podpisanej z Operatorem umowy, prowadzenie działań, uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z sieci innym Abonentom.
 8. Zależnie od rodzaju nadużycia, Abonent może otrzymać ostrzeżenie pocztą e-mail lub jego konto i łącze Internetowe mogą zostać zablokowane, do chwili wyjaśnienia przyczyny nadużycia. Stroną decydującą o rodzaju nadużycia jest Operator. W przypadku, gdy Operator uzna, że nadużycie nie było celowe, odblokuje konto i łącze. Jeżeli jednak uzna, że było celowe, zastrzega sobie prawo odłączenia łącza od sieci. Odłączenie łącza od sieci jest równoznaczne z wygaśnięciem umowy pomiędzy Abonentem i Operatorem, bez prawa do odszkodowania na rzecz Abonenta.. Szkody powstałe w wyniku nadużycia pokrywa Abonent.
 9. Abonent jest zobligowany do informowania Operatora o znanych mu przypadkach nadużycia zasobów systemu.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług bez odszkodowania w przypadku, gdy Abonent w sposób oczywisty narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, lub nie naruszając Regulaminu, swoimi działaniami powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci Operatora.
 11. Przyłącze Internetowe dostarczone przez Operatora jest przyporządkowane wyłącznie do jednego komputera i nie wolno udostępniać go dalej.
 12. Abonent otrzymuje od Operatora skrzynkę e-mail, której ma obowiązek używać podczas prowadzenia wszelkiej korespondencji z Operatorem.

IV. Abonament

 1. Okres obrachunkowy Operatora rozpoczyna się 1 dnia każdego miesiąca.
 2. Abonament opłacany jest z góry.
 3. Nieopłacony abonament, to abonament, za który nie wpłynęła z góry należność za następny okres obrachunkowy.
 4. Abonent zobowiązany jest do terminowego płacenia abonamentu.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości abonamentu w stopniu wynikającym ze wskaźnika inflacji.
 6. Operator nie ma prawa domagać się dopłaty za w pełni opłacony abonament na przyszłe okresy obrachunkowe w przypadku gdy między datą dokonania wpłaty a terminem końcowym opłaconego abonamentu doszło do wzrostu cen abonamentu.
 7. Jeśli Abonent nie zapłaci abonamentu, jego konto i łącze może zostać zablokowane. Zawartość konta Abonenta jest przechowywana przez ten okres na serwerze Operatora. Po upływie dwóch okresów obrachunkowych i nieopłaceniu zaległego i bieżącego abonamentu, Operator nie jest zobowiązany przechowywać zawartości konta Abonenta na swoim serwerze. Po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do zapłaty zaległej płatności , Operator może umowę wypowiedzieć z wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z Umowy, a nie uiszczone opłaty abonamentowe będą mogły być przez Operatora egzekwowane na drodze sądowej.
 8. W przypadku gdy Abonent otrzyma fakturę lub fakturę korygującą zawierającą błędy w danych sprzedawcy lub nabywcy, zobowiązuje się bezzwłocznie wystawić notę korygującą, bez reklamowania faktury. W przypadku gdy błąd wystąpi w pozycjach określonych w 38 ust.1 pkt. 5-12 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1995 r. (Dz. U. Nr 154 poz. 797), Operator bezzwłocznie wystawi fakturę korygującą.
 9. Abonent ma obowiązek informowania Operatora o wszelkich zmianach danych Abonenta zawartych w formularzu umowy w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres biuro@2a.pl.
 10. Abonent ma prawo do zawieszenia usługi na okres do 6 miesięcy /opłata wg cennika/.
 11. Faktura wystawiana jest tylko na osobę/podmiot, z którym zawarta jest umowa.
 12. Dla umów zawartych na czas nieokreślony czas wypowiedzenia wynosi jeden pełny miesiąc licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

V. Gwarancje i Odpowiedzialności Operatora względem Abonenta

 1. Operator gwarantuje, że usługi świadczone Abonentowi odpowiadać będą zapewnieniom zawartym w niniejszym Regulaminie.
 2. Operator nie sprawuje kontroli nad treścią informacji przesyłanych poprzez swoją Sieć. W związku z tym, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść przesyłanych i przechowywanych informacji.
 3. Ryzyko i odpowiedzialność związana z korzystaniem z danych, informacji, oraz oprogramowania pozyskiwanego z Internetu, obciąża na zasadzie wyłączności Abonenta.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożliwością świadczenia usług z przyczyn, na które Operator nie ma wpływu, lub gdy dostęp do Sieci Operatora został przez niego zablokowany, w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 5. Dane osobiste Abonenta, w posiadanie których wszedł Operator w następstwie podpisania umowy, są traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane tylko do celów zawartych w umowie. W przypadku bezprawnego ujawnienia danych Operator ponosi odpowiedzialność na zasadach Kodeksu Cywilnego.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Ocena stosunków pomiędzy Operatorem a Abonentem podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o prawach autorskich i pochodnych.